Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9099 6668
Reposted fromsmit smit viaPoranny Poranny
4581 9079 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaLipschen Lipschen
7447 f643 500
Reposted fromamatore amatore viaLipschen Lipschen
2488 995f 500
Reposted fromamatore amatore viaLipschen Lipschen

September 17 2017

9654 8dda
Reposted frombrumous brumous viaEmilieBronte EmilieBronte
1056 6534
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaCorruptgirl Corruptgirl
3253 a221

🕇

Reposted fromamatore amatore
2222 d21d
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. 
Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatobecontinued tobecontinued

September 16 2017

6191 18e7

September 15 2017

2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
8559 df46
Reposted frompussyporn pussyporn viapulchritudo2 pulchritudo2
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromlovvie lovvie viaoutoflove outoflove
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
7815 e26d
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamadadream madadream
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl